وقتی عدد اتمی کربن 6 باشد بار الکتریکی هسته اتم چند کلوین است؟

+6 رای

بار الکتریکی هسته اتم کربن چند کلوین است؟ در صورتی که عدد اتمی کربن 6 است؟

پرسیده شد 30 آذر 1392 در الکتریسیته توسط سروه فرامرزی اقدم (6,070 امتیاز)

1 پاسخ

+3 رای

به دلیل این که 6 پروتن دارد و مقدار عددی بار الکتریکی الکترون و پروتن برابر 1.6 ضربدر 10 به توان منفی 19 می باشد و بار آن مثبت می باشد و با توجه به آنکه : q=ne مقدار آن 9.6 ضربدر 10 به توان منفی 19 می باشد .

پاسخ داده شد 2 دی 1392 توسط شایان (470 امتیاز)
بازنگری شد 2 دی 1392 توسط شایان
...