چند درصد اب اکسیژن است چرا

+6 رای
پرسیده شد 6 اسفند 1391 در فیزیک ملکولی توسط علی محمدی (230 امتیاز)
بازنگری شد 12 اسفند 1391 توسط سعید

1 پاسخ

+1 رای
 
بهترین پاسخ

شما ابتدا باید به صورت مشخص تعیین کنید که کدام مقدار درصد را مد نظر دارید

شما می توانید درصد حجم را در نظر بگیرید:
یک ملکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده است که هیدروژن 66.67 ٪ از حجم آب و اکسیژن 33.33 ٪ از حجم آب را تشکیل می دهد.

یا اینکه درصد جرم را در نظر بگیرید:
جرم ملکولی آب : 18 گرم/مول
یک مول آب از 2 گرم هیدروژن و یک گرم اکسیژن تشکیل شده است.
درصد جرم هیدروژن : 11.11 %
درصدر جرم اکسیژن : 88.89 %

پاسخ داده شد 12 اسفند 1391 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 20 خرداد 1392 توسط سعید
...