فاصله دونمودار

+4 رای

چراباشروع انجماددرقانون رائول به تدریج فاصله دو نموداربیش ترمی شود؟

پرسیده شد 20 خرداد 1393 در دانشگاه توسط samira (60 امتیاز)

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

...