فضایی که مواددانه ایی اشغال میکنندبه شکل آنهاوابسته است.دانه های غیرکروی مانندبرنج،کبریت ویااسمارتیزراداخل یک جعبه بریزید

0 رای

بگوییدمتغیرهای مربوطه چگونه به مشخصه هایی مانندعددهم پایگی،راستای جهت گیری یا پکیدگی بستگی دارند؟ نسبت سطح پوشیده شده به کل سطح را پکش،پکیدگی و یا کسر به هم پکیدگی میگویند در یک فضای سه بعدی این تعریف به صورت نسبت جم اشغال شده به حجم کل میباشد. آیا منظور سوال از متغیر های مربوطه برنج و اسمارتیزو...است؟
منظور سوال از عدد هم پایگی چیست؟
منظور سوال از راستای جهت گیری چیست؟

پرسیده شد 9 بهمن 1393 در فیزیک ذرات توسط ILR_79
ویرایش شده 10 بهمن 1393

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
83 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
19 بازدید
0 رای
0 پاسخ
21 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
49 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
226 بازدید
...