وقتی لباس ها خیس میشوند،تیره تر میشوند یا رنگ آنها تغییر میکند.این پدیده را بررسی کنید.

+2 رای

این سوال چه ارتباطی با علم فیزیک دارد؟
دلیل تغییر رنگ لباس ها در اثر خیس شدن چیست؟

پرسیده شد 10 بهمن 1393 در فیزیک کاربردی توسط ILR_79

1 پاسخ

+2 رای

وقتی سطح پارچه یا ماسه خشک است نوری که به آن می تابد، به دلیل ناهمواری
تصادفی، آن در همه راستاها از جمله راستای دید ناظر، به یک اندازه پراکنده می شود.
هنگامی که روی سطح لیه نازکی از آب قرار دارد، نور رسیده به سطح در داخل لیه آب
دستخوش پرا کندگی های پی در پی شده و بخش زیادی از آن جذب می گردد. در نتیجه
نور کمتری از آن به بیرون پراکنده می گردد. عامل دیگری که در این پدیده تاثیر دارد آن
است که لیه آب یک سطح هموار تر ایجاد می کند که باعث می شود مقدار زیادی از نور
تابیده دچار بازتاب آیین ه ای از لیه آب روی س طح در راس تای ویژه ای گردد ک ه به
راستای تابش نور بستگی دارد. در نتیجه، نسبت به قسمتهای خشک نور کمتری به طرف
بیننده پراکنده می گردد. کم شدن مقدار نور پراکنده شده به طرف چشم بیننده در اثر
این دو عامل با عث تیره تر دیده شدن سطح خیس شده می شود.

پاسخ داده شد 26 بهمن 1393 توسط فرشته. (160 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
0 پاسخ
64 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
40 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
60 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
19 بازدید
0 رای
1 پاسخ
67 بازدید
...