اندازه کل کارهای نیروهای وارد شده بر جسم در مدت رادیکال 5 ثانیه را حساب کنید؟

+1 رای

از بالای سطح شیب داری به زاویه ی 37 درجه نسبت به افق، جسمی به جرم 2kg از حال سکون به حرکت در می آید. اگر ضریب اصطکاک جنبشی سطح 0/2 باشد، اندازه ی کل کار نیرو های وارد شده بر جسم را در مدت رادیکال 5 ثانیه از شروع حرکت بدست آورید.

پرسیده شد 28 بهمن 1393 در فیزیک کاربردی توسط امین

1 پاسخ

+1 رای

F=mg sin37° - 0.2mg cos37° =0.44mg
چون شتاب ثابت در نظر گرفتیمش
F=ma =>a=F/m
d=1/2at^2
w=Fd=1/2 F^2t^2/m
=>w=5*(0.44g)^2=0.968g^2

پاسخ داده شد 30 بهمن 1393 توسط shima (70 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
65 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
91 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
48 بازدید
0 رای
2 پاسخ
90 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
15 بازدید
...