1- یک برگ آچارچند متر مربع است ؟ 2- 2000برگ آچارجند مترمربع است؟

+1 رای

1- یک برگ آچارچند متر مربع است ؟ 2- 2000برگ آچارجند مترمربع است؟

پرسیده شد 9 اردیبهشت 1394 در معماهای علمی توسط نسیم دانا (30 امتیاز)

2 پاسخ

0 رای

یک برگ A4 طولی تقریبا اندازه 29.5 سانتیمتر و عرضی تقریبا اندازه ی 21 سانتیمتر دارد.اگر می خواهید مساحت را بر حسب متر مربع به دست بیاورید باید 29.5 سانتیمتر را بر حسب متر که برابر 0.295 متر است به دست بیاورید.همین طور 21 سانتیمتر برابر 0.21 متر.پس 0.295 ضرب در 0.21 می شود 0.06195 متر مربع.
اما اگر 2000 برگ A4 را در کنار همدیگر بگذاریم مساحتی برابر 2000 ضرب در 0.06195 که مساوی است با 123.9 متر مربع به دست می آید.
اگر منظور روی هم قرار دادن 2000 برگ A4 است آن وقت قضیه طوری دیگر است.برای به دست آوردن طول متر استفاده می شود.برای به دست آوردن مساحت متر مربع.برای به دست آوردن حجم متر مکعب.وقتی که 2000 برگ A4 روی همدیگر قرار داده شوند بعد ارتفاع هم اضافه می شود که باید ارتفاع نیز به متر محاسبه شود و طول و عرض و ارتفاع در هم ضرب شود تا حجم به متر مکعب به دست آید.

پاسخ داده شد 10 اردیبهشت 1394 توسط محسن.ر (40 امتیاز)
0 رای

هر ورق تقریبا 0,062متر مربع مساحتشە
2000تاش هم میشە 124 متر مربع

پاسخ داده شد 11 اردیبهشت 1394 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+4 رای
2 پاسخ
400 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
94 بازدید
+2 رای
0 پاسخ
23 بازدید
0 رای
0 پاسخ
23 بازدید
0 رای
0 پاسخ
40 بازدید
...