بارالکتریکی اولیه دو گلوله درفاصله rبعد ازتماس باهم

+1 رای

دوگلوله فلزی کوچک ومشابه که دارای بار الکتریکی q1وq2 هستندازفاصله ی 30cmبریکدیگرنیروی جاذبه4Nوارد میکنداگراین دوگلوله راباهم تماس دهیم وسپس جداکنیم بارالکتریکی هرکدام 3micro clon خواهدشد باراولیه گلوله هابرحسب میکروکلن چقدرمیشود

پرسیده شد 30 تیر 1394 در الکتریسیته توسط رضا
بازنگری شد 26 مهر 1394 توسط مهندس پورنگ

لطفا جهت درج پاسخ ، وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
43 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
130 بازدید
0 رای
0 پاسخ
40 بازدید
+4 رای
1 پاسخ
341 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
17 بازدید
...