در مدل اروبیتالی میگویند ۹۰ درصد احتمال وجود الکترون وجود دارد مقدار باقی مانده برای چیست؟

0 رای

با توجه به اینکه میگویند در مدل اوربیتالی احتمال وجود الکترون در اطراف هسته بیش از ۹۰ درصد است ان مقدار باقی مانده برای چیست؟

پرسیده شد 6 ماه پیش در شیمی نظری توسط نوبل (20 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

این عدد همانگونه که خودتان ذکر کردی د احتمال است و احتمال در ریاضی و علم به معنای تعداد پیشامد خاص د فضای نمونه سوال شما مانند این است احتمال پیش آمدن عدد یک در تاس 1/6 است 5/6 دیگر کجاست مشخص است در فضای نمونه یا احتمال آمدن شیر در پرتاب یک سکه 1/2 یا 50 درصد است 50 درصد دیگر کجاست جواب: در فضای نمونه و فضای نمونه در مساله شما همان فضای پیرامون هسته اتم است که الکترونها ر آن فضا وجود دارند اما چون در عمل نمیتوانیم دقیقا بگوییم الکترون کجای آن فضا قرار دارد احتمال حضور آنرا بکار میبریم.

پاسخ داده شد 6 ماه پیش توسط آران (6,020 امتیاز)
...