آیا گیاهان نازا تشکیل ساختارهای گامتوفیت واسپوروفیت که خاص تولیدمثل جنسی تناوب نسل است را میتونن بدن؟

0 رای

آیا ساختارهای گامتوفیت واسپوروفیت که خاص چرخه جنسی تناوب نسل است درگیاهان نازا مثل انگور تریپلوئید که فقط تولید مثل غیرجنسی دارند مشاهده می شود؟

پرسیده شد 3 هفته پیش در گیاه شناسی توسط بیژن (20 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

در انگور تریپلوئید خیر دیده نمیشود اما در معدودی گیاهان نازا به علت جهش وجود دارد.

پاسخ داده شد 3 هفته پیش توسط آران (5,900 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
12 بازدید
+12 رای
2 پاسخ
3,010 بازدید
+2 رای
1 پاسخ
50 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
5,143 بازدید
0 رای
2 پاسخ
35 بازدید
...