چرا در نورون ناقل عصبی به سمت پایانه ی آکسون حرکت میکند نه ابتدای دندریت ؟

0 رای

در طول سلول عصبی ناقلی که از جسم سلولی ترشح میشود به سمت پایانه ی آکسون جرکت میکند نه ابتدای دندریت . این پدیده به چه دلیل است ؟

پرسیده شد 2 هفته پیش در کالبد شناسی توسط ناشناس

1 پاسخ

0 رای

چون باید پیام های عصبی را از نورون های مجاور یا محیط دریافت کنددر ضمن این پدیده به این علت است که پیام عصبی با شتاب زیادی هدایت شود.

پاسخ داده شد 1 هفته پیش توسط آران (6,020 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+1 رای
1 پاسخ
46 بازدید
+3 رای
6 پاسخ
258 بازدید
+2 رای
2 پاسخ
98 بازدید
–2 رای
1 پاسخ
27 بازدید
+1 رای
0 پاسخ
6 بازدید
...