برگ های بعضی از گیاهان قرمز است. آیا چنین گیاهانی فتوسنتز انجام میدهند

+11 رای

بعضی از درختان با برگ های قرمز دیده میشوند این برگ های قرمز میتوانند فتو سنتز انجام بدن؟چرا؟
S.F.A

پرسیده شد 28 مهر 1392 در گیاه شناسی توسط سروه فرامرزی اقدم (6,050 امتیاز)

2 پاسخ

+3 رای
 
بهترین پاسخ

برگ بعضی از گیاهان قرمز است واین گیاهان فتوسنتز انجام می دهند با توجه به این كه برای فتوسنتز رنگریزه های اصلی (( كلروفیل )) لازم است اما رنگریزه هایی مانند : لیكوپن (( دارای رنگریزه های قرمز )) و گزانتوفیل (( دارای رنگریزه های زرد )) در انجام فتوستنز نقش دارند .

منبع و اطلاعات بیشتر:
عمل فتوسنتز

پاسخ داده شد 29 مهر 1392 توسط سعید (32,120 امتیاز)
انتخاب شده 16 آذر 1392 توسط سروه فرامرزی اقدم
+2 رای

درختان قرمز برگ کلروفیل ندارند و عمل فتوسنتز را با رنگدانه های قرمز انجام میدهند.

پاسخ داده شد 15 آذر 1392 توسط علی (100 امتیاز)
چرا بعضی ازبرگ ها قرمز و زرد هستند
...