آیا هواپیما می تواند در آسمان سرعت صفر داشته باشد؟

+4 رای

هواپیما بدون جابه جایی در آسمان(سرعت صفر)درآسمان معلق میماند یا نه؟

پرسیده شد 26 آبان 1392 در موارد دیگر توسط ناشناس

1 پاسخ

+3 رای
 
بهترین پاسخ

خیر. زیرا برای حرکت هواپیما چهار نیرو نیاز است و این چهار نیرو با هم ایجاد تعادل می کنند. نیروی رانش که رو به جلو است، نیروی پس یا مقاومت هوا که رو به عقب و مخالف نیروی رانش است. نیروی وزن رو به پایین و نیروی برا رو به بالا.
پس دو نیرو مخالف یعنی وزن و مقاومت هوا داریم که برای مقابله با انها نیاز به دو نیرو دیگر یعنی برا و رانش داریم . حال با حذف نیروی رانس یعنی سرعت صفر، تعادل برقرار نمی شود و در اثر نیروی وزن رو به پایین حرکت می کند. فراموش نکنید که برای حرکت هواپیما نیروی رانش توسط موتور های ایجاد و موجب ایجاد نیرو برا توسط بال ها می شود و این دو نیرو دو نیروی دیگر مقاوم یعنی هوا و وزن را خنثی می کنند. در هلیکوپتر بالهای اصلی مستقیما نیروی برا تولید می کنند که این نیرو خلاف وزن و رو به بالا است در صورتیکه در هواپیما نیرو برا در بالها وابسته به تولید نیروی رانش رو به جلو توسط موتور هااست.

پاسخ داده شد 30 آبان 1392 توسط مهندس پورنگ (26,790 امتیاز)
انتخاب شده 1 آذر 1392 توسط سعید

پرسشهای مرتبط

0 رای
1 پاسخ
32 بازدید
0 رای
0 پاسخ
44 بازدید
+8 رای
3 پاسخ
93 بازدید
0 رای
0 پاسخ
16 بازدید
0 رای
3 پاسخ
134 بازدید
...