سنگین ترین عنصر جهان چه نام دارد؟

+3 رای

سنگین ترین عنصر شناخته شده چه نام دارد؟

پرسیده شد 21 آذر 1392 در شیمی نظری توسط آریان (28,220 امتیاز)

2 پاسخ

+3 رای
 
بهترین پاسخ

اتحاديه بين المللي شيمي نام سنگينترين عنصر جهان را که توسط تيم کاشف اين عنصر کوپرنيکيوم پيشنهاد شده بود پذيرفت و رسما به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاري مهر، سنگين ترين عنصر شناخته شده جهان به احترام اخترشناس مشهور "نيکلاس کوپرنيک" کوپرنيکيوم نام گرفت.
عنصر کوپرنيکيوم از شماره اتمي 112 برخوردار است. اين عدد تعداد پروتونها را در نوکلئوس يک اتم تعيين مي کند. اين عنصر 227 بار از هيدروژن سنگينتر بوده و به همين دليل سنگين ترين عنصري است که تا به حال به صورت رسمي توسط اتحاديه بين المللي شيمي شناسايي شده است.
نام کوپرنيکيوم توسط تيم کاشف اين عنصر پيشنهاد شده بود. اين تيم با پيروي از سنت نامگذاري عناصر شيميايي بر اساس نام دانشمندان شهير نام نيکلاس کوپرنيک را براي نامگذاري اين عنصر پيشنهاد داده بودند و اتحاديه بين المللي شيمي نيز موافقت با اين نام را در روز 19 فوريه 2010 روز تولد کوپرنيک اعلام کرد. کوپرنيک اخترشناسي بوده است که مطالعات خود را در زمينه اخترشناسي مدرن و خورشيد محور دنبال کرده است.
در جدول تناوبي عناصر نشانه کوپرنيکيوم "Cn" خواهد بود. از ميان ديگر عناصري که نام آنها از نام دانشمندان مشهور اقتباس شده است مي توان به "فرميوم" برگرفته از نام "انريکو فرمي"، "اينشتينيوم" برگرفته از نام "آلبرت اينشتين"، و "کوريوم" برگرفته از نام "ماري کوري" و" پيرکوري" اشاره کرد.
بر اساس گزارش ان بي سي، محققان اين عنصر را اولين بار در سال 1996 و با استفاده از شتاب دهنده 100 متري GSI به وجود آوردند. سال گذشته اتحاديه بين المللي شيمي کشف اين عنصر سنگين را به رسميت شناخت و از تيم کاشف آن تقاضا کرد نامي را براي آن انتخاب کنند.


منبع

پاسخ داده شد 25 آذر 1392 توسط سعید (32,140 امتیاز)
انتخاب شده 30 فروردین 1393 توسط آریان
+1 رای

عنصر کوپرنيکيوم از شماره اتمي 112 برخوردار است. اين عدد تعداد پروتونها را در نوکلئوس يک اتم تعيين مي کند. اين عنصر 227 بار از هيدروژن سنگينتر بوده و به همين دليل سنگين ترين عنصري است که تا به حال به صورت رسمي توسط اتحاديه بين المللي شيمي شناسايي شده است.

نام کوپرنيکيوم توسط تيم کاشف اين عنصر پيشنهاد شده بود. اين تيم با پيروي از سنت نامگذاري عناصر شيميايي بر اساس نام دانشمندان شهير نام نيکلاس کوپرنيک را براي نامگذاري اين عنصر پيشنهاد داده بودند و اتحاديه بين المللي شيمي نيز موافقت با اين نام را در روز 19 فوريه 2010 روز تولد کوپرنيک اعلام کرد. کوپرنيک اخترشناسي بوده است که مطالعات خود را در زمينه اخترشناسي مدرن و خورشيد محور دنبال کرده است.

در جدول تناوبي عناصر نشانه کوپرنيکيوم «Cn» خواهد بود. از ميان ديگر عناصري که نام آنها از نام دانشمندان مشهور اقتباس شده است مي توان به «فرميوم» برگرفته از نام «انريکو فرمي»، «اينشتينيوم» برگرفته از نام «آلبرت اينشتين»، و «کوريوم» برگرفته از نام «ماري کوري» و «پيرکوري» اشاره کرد.

محققان اين عنصر را اولين بار در سال 1996 و با استفاده از شتاب دهنده 100 متري GSI به وجود آوردند. سال گذشته اتحاديه بين المللي شيمي کشف اين عنصر سنگين را به رسميت شناخت و از تيم کاشف آن تقاضا کرد نامي را براي آن انتخاب کنند.

پاسخ داده شد 1 مرداد 1395 توسط a.s (200 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+8 رای
2 پاسخ
616 بازدید
+3 رای
2 پاسخ
678 بازدید
+4 رای
2 پاسخ
791 بازدید
+8 رای
3 پاسخ
4,218 بازدید
+6 رای
2 پاسخ
932 بازدید
...