برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
2 × انرژی و کار   2 × معلق   2 × آزمون علوم پایه   2 × مقاله   2 × آلومینیوم
2 × مکانبک   2 × سرما   2 × داروسازی   2 × گوگل   2 × روشنایی
2 × سرعت نور   2 × لوله   2 × پادماده   2 × چای   2 × خازن
2 × صفر مطلق   2 × مرغ   2 × الکترومغناطیس   2 × ایمیل   2 × غذا
2 × تخم مرغ   2 × بیوشیمی   2 × کالبدشناسی   2 × نیوتون   2 × جنبشی
2 × واحد اندازه گیری وزن اجسام   2 × ترازو   2 × كامپيوتر   2 × ترمودینامیک   2 × ماهواره
2 × جهان هستی   2 × هلیوم   2 × ارور   2 × نظریه   2 × قلب
2 × فیزیک اخترشناسی   2 × خواب   2 × دانشگاه   2 × عقل   2 × وزن
...