برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
1 × هواپیما   1 × جهان   1 × عایق   1 × یخ
1 × صنعت   1 × پرسش   1 × هادی   1 × ارومیه
1 × خشک   1 × سایت   1 × آزاد   1 × دریاچه
1 × خیس   1 × فکر   1 × رسانا   1 × قرمز
1 × پاره   1 × جامعه   1 × جاری   1 × لینک
1 × کروی   1 × انرژی   1 × نارسانا   1 × گاز
1 × عدد   1 × لامپ   1 × ساکن      
1 × جسم   1 × زندگی   1 × سازی      
...