برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
3 × گشتاور   3 × فضا   2 × شیمی تجزیه   2 × ادادادادادادادادا   2 × کربن مونو اکسید
3 × خودرو   3 × نیرو   2 × شیمی.مول   2 × نیروهای بین مولکولی   2 × بيوتكنولوژي،زيست فناوري،نانوتكنولوژي،نانو،ساختار مواد،
3 × ماهی   3 × تصویر   2 × نیمرسانا، پالس الکتریکی، گسیل فوتون   2 × اثبات فرمول   2 × انرژی درونی
3 × مغز   3 × فشار   2 × الکتریسیته،آهنربا،مغناطیس   2 × plc   2 × اختر شناسی
3 × گیاه   3 × علم   2 × سوال رطوبت هوا، درصد رطوبت هوا   2 × تفکر خوب   2 × دانستنی ها
3 × اثبات   3 × عدسی   2 × سیاره ‍‍‍‍   2 × بهترین تفکر   2 × فضا نورد
3 × کتاب   3 × هیدروژن   2 × شیب -خودرو - سطح شیب دار - پل - ارتفاع   2 × فیزیک + بعد زمان+ فیزیک کاربردی+   2 × فشار هوا
3 × زمان   2 × انحلال پذیری   2 × گیاه شناسی   2 × کفتر چاهی   2 × نیروی جاذبه
...