مسئله ای دربارهی انرزی پتانسیل

+7 رای

گلوله ای به جرم m را به نخ سبکی به طول 1 متر وصل میکنیم و آن را از نقطه ای می آویزیم.آونگ را آن قدر از راستای قائم منحرف میکنیم تا زاویه ی بین نخ و راستای قائم به 60 درجه برسد.اگر اتلاف انرژی ناچیز باشد و وزنه را در این حالت رها کنیم سرعت وزنه در لحظه ی عبور از قائم چند متر بر ثانیه است؟

پرسیده شد 16 آبان 1392 در اینترنت توسط ناشناس

1 پاسخ

+1 رای

سرعت برابر جذر نیروی گرانش خواهد شد

u=mgh
k=1/2mv^2
ارتفاع برابر .5 متر است و u=k پس داریم

1/2mv^2=1/2mg

و داریم
V^2=g

پاسخ داده شد 3 اسفند 1392 توسط sajjadshn (2,050 امتیاز)

پرسشهای مرتبط

+2 رای
1 پاسخ
173 بازدید
+1 رای
3 پاسخ
383 بازدید
+1 رای
1 پاسخ
65 بازدید
پرسیده شد 11 ماه پیش در اینترنت توسط zakiehmalakooti (2,520 امتیاز)
+1 رای
1 پاسخ
8 بازدید
پرسیده شد 11 ماه پیش در اینترنت توسط zakiehmalakooti (2,520 امتیاز)
0 رای
1 پاسخ
123 بازدید
پرسیده شد 24 بهمن 1394 در اینترنت توسط ناشناس
...