برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
145 × فیزیک   14 × زیست شناسی   8 × اینترنت   6 × جانورشناسی   5 × اتم
52 × شیمی   14 × ریاضی   8 × ماه   6 × مکانیک   5 × هوش
39 × نور   13 × کره زمین   8 × خورشید   6 × مغناطیس   5 × نجوم
18 × کیهان شناسی   13 × ترین   7 × وبلاگ   6 × برق   5 × تلسکوپ
18 × جاذبه   10 × فیزیک اول دبیرستان   7 × آب   6 × سرعت   5 × رنگ
16 × دنوج   10 × معما   6 × سفر در زمان   6 × کوانتوم   4 × شیمی آلی
16 × الکتریسیته   9 × نسبیت خاص   6 × اختر فیزیک   6 × گرانش   4 × انرژی تاریک
15 × سوال   9 × زمین   6 × بدن انسان   5 × نسبت   4 × آهنربا
...