برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
138 × فیزیک   14 × الکتریسیته   8 × اینترنت   6 × مغناطیس   5 × نجوم
45 × شیمی   13 × کره زمین   8 × ماه   6 × برق   5 × تلسکوپ
39 × نور   13 × ترین   8 × خورشید   6 × سرعت   5 × آب
18 × کیهان شناسی   12 × زیست شناسی   7 × وبلاگ   6 × کوانتوم   5 × رنگ
16 × جاذبه   10 × فیزیک اول دبیرستان   6 × سفر در زمان   6 × گرانش   4 × شیمی آلی
15 × دنوج   10 × معما   6 × اختر فیزیک   5 × نسبت   4 × انرژی تاریک
15 × سوال   9 × نسبیت خاص   6 × بدن انسان   5 × اتم   4 × آهنربا
14 × ریاضی   9 × زمین   6 × مکانیک   5 × هوش   4 × ریاضیات
...