برچسب های پر تکرار

پرسش خود را طرح کنید:
154 × فیزیک   15 × سوال   9 × زمین   6 × اختر فیزیک   5 × اتم
55 × شیمی   14 × ریاضی   8 × ماه   6 × بدن انسان   5 × هوش
40 × نور   13 × کره زمین   8 × آب   6 × مکانیک   5 × نجوم
18 × کیهان شناسی   13 × ترین   8 × خورشید   6 × برق   5 × تلسکوپ
18 × جاذبه   11 × فیزیک اول دبیرستان   7 × جانورشناسی   6 × سرعت   5 × رنگ
17 × الکتریسیته   10 × معما   7 × وبلاگ   6 × کوانتوم   4 × شیمی آلی
16 × دنوج   10 × اینترنت   7 × مغناطیس   6 × گرانش   4 × انرژی تاریک
15 × زیست شناسی   9 × نسبیت خاص   6 × سفر در زمان   5 × نسبت   4 × آهنربا
...