چرا گلبول های قرمز غشای نازکی دارند

+1 رای

چرا گلبئل قرمز غشای نازکی دارد به چه علت

پرسیده شد 4 اردیبهشت 1394 در زیست شیمی(بیو شیمی) توسط 078133463434 (90 امتیاز)

1 پاسخ

0 رای

جهت تبادل آسان گازهای تنفسی بین زنجیره های گلبول و محیط خارج گلبول

پاسخ داده شد 4 اردیبهشت 1394 توسط آرش محمدی بلبان آباد (14,750 امتیاز)
...